Odborné prehliadky
a skúšky všetkých druhov vyhradených technických zariadení:

Tlakových, Zdvíhacích, Elektrických a Plynových.
Technické prehliadky motorových vozíkov.

Zdvíhacie zariadenia

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A podľa druhu sú:

 1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,
 2. pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
 3. výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu
  1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,
  2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,
  3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,
  4. zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,
  5. stavebný výťah
  6. na prepravu osôb a nákladu,
  7. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,
 4. regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa
 5. pohyblivé schody a chodníky,
 6. lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek
 7. výsuvný rebrík s motorovým pohonom
 8. zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom.
 
 1. na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1,5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad terén, napríklad kolotočom,
 2. horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m,
 3. pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom 
  1. hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,
  2. dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,
 4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla.
A shaft of an elevator from the inside shot from below

Tlakové zariadenia

Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú:

 1. vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa
 2. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),
 3. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),
 4. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom do 5,8 MW (IV. trieda),
 5. tlaková nádoba stabilná
 6. obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky; Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,
 7. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky; Objem technického zariadenia tlakového je určený veľkosťou priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším tlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava; Technické zariadenie tlakové s viacerými priestormi sa do skupiny zaradí podľa priestoru, ktorého parametre patria do najvyššej skupiny,
 8. d) tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho prístroja vodného s prísadami, pojazdného hasiaceho prístroja penového a pojazdného hasiaceho prístroja práškového,
 9. e) potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom na 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (1 000),
 

Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú:

 1. vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),
 2. tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje
 3. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50); Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,
 4. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25),
 5. tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50°C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50°C majú absolútny tlak vyšší ako 0,3 MPa, s objemom nad 1 liter, ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), napríklad sud a fľaša,
 6. d) tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja CO2,
 7. e) potrubné vedenie

1) na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a väčší,

2) s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti.

Plynové zariadenia

Technické zariadenia plynové skupiny A podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

 1. znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4MPa,
 2. rozvod plynu s tlakom plynu na 0,4 MPa a acetylénovod,
 3. spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,

 

Technické zariadenia plynové skupiny B podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

 1. znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),
 2. rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,
 3. spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonom jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín.

 

Ručný kladkostroj bez pojazdu
Ručný kladkostroj s pojazdom
Elektrický kladkostroj stabilný
Elektrický kladkostroj pojazdný
Zdvíhadlá s elektrickým kladkostrojom do 5 t
Zdvíhadlá s elektrickým kladkostrojom do 10 t
Zdvíhadlá s elektrickým kladkostrojom nad 10 t
Ručný mostový žeriav jednonosníkový do 5 t
Ručný mostový žeriav dvojnosníkový do 5 t
Ručný mostový žeriav jednonosníkový do 10 t
Ručný mostový žeriav dvojnosníkový do 10 t
Mostový žeriav elektrický jednonosníkový do 5 t
Mostový žeriav elektrický dvojnosníkový do 5 t
Mostový žeriav elektrický jednonosníkový do 20 t
Mostový žeriav elektrický dvojnosníkový do 20 t
Mostový žeriav elektrický jednonosníkový do 50 t
Mostový žeriav elektrický dvojnosníkový do 50 t
Mostový žeriav elektrický hradidlový 12t/10t/5t
Oprava žeriavovej dráhy samostatnej do 40 m
Senníkové žeriavy elektrické s drapákom
 
Skrutkový zdvihák
Jamový zdvihák
Závesná plošina LK1
Závesná plošina LK3, LK6
Pojazdná plošina MP-10, MP-13, 15, 16
Pojazdná plošina MP 20 a väčšie
Pojazdná plošina MP-10, MP-13, 15, 16 s elektr. pohonom
Pojazdná plošina MP-20 a väčšie s elektrickým pohonom
Ťažná plošina
Stabilná plošina VMP 250/90
Regálové zakladače
Remostojany
Lyžiarske a vodnolyžiarske vleky ( podľa veľkosti )
Stavebné výťahy WBT 5-600, VS 601 ( 2 stanice )
– za každú ďalšiu stanicu
Výsuvný rebrík s motorovým pohonom
Výsuvný rebrík s ručným pohonom
Kontajnerový nakladač ZTZ-12
Kontajnerový nakladač RN 8012
Motorový vozík vysokozdvižný so spaľovacím motorom
Motorový vozík vysokozdvižný s elektrickým motorom
Vysokozdvižný vozík ručne vedený
sprac. linka s pojazdom a hydraulickým nakladačom kmeňov
Vežové žeriavy (podľa veľkosti)
Portálové žeriavy do 5 t
Portálové žeriavy do 10 t
Portálové žeriavy do 20 t
Portálové žeriavy s otočnou vežou
Kozový žeriav s el. kladkostrojom
Kozový žeriav s ručným kladkostrojom
Stĺpové otočné žeriavy
Stĺpový otočný žeriav hradidlový
Elektrický vrátok

Spúšťacie brány s el. motorom

Autožeriavy AD 28, AD 35
Autožeriavy AD 20
Autožeriavy AD 080
Autožeriavy AD 70, AD 80, AB 063
Autožeriavy ADK 70, ADK 125, AV 14
Autožeriavy DS0101 RL-Bumar
Autožeriavy RDK 300-500
Hydraulická ruka do 1 t
Hydraulická ruka do 5 t
Hydraulická ruka nad 5 t
Hydraulická ruka s drapákom
Hydraulické zdviháky
Hydraulické zdvíhacie čelá automobilov
Hydraulická rampa HZP-R
Hydraulický zdvihák osnov
Lanový zdvihák

Revízie závesných systémov na výškových budovách