Ochrana pred požiarmi | OPP

Čo je OPP?

 

Ochrana pred požiarmi (OPP) sú služby nevyhnutné na zabezpečenie minimalizácie rizika vzniku požiaru na každom pracovisku. Tieto služby sú navrhnuté tak, aby znižovali pravdepodobnosť vzniku požiaru, ako aj poskytovali účinnú reakciu v prípade, že požiar vznikne.

 

V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., § 9 technikom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou.

 

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 1. a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 2. b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 3. c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
 4. d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 5. e) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 6. f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Naša organizácia v rámci služby OPP ďalej poskytuje:

– sledovanie termínov kontrol požiarnych zariadení (hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov), požiarnotechnických zariadení (stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru) a komínov

– zúčastňovanie sa na kontrolách a previerkach zo strany kontrolných orgánov (ORHaZZ)

– vykonávanie kontroly požiarnych zariadení (hasiace prístroje a požiarne vodovody) – podrobné informácie v sekcii HP a hydranty

 

 

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola

 • organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
 • porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
 • stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
 • zariadení pre protipožiarny zásah,
 • trvalej voľnosti únikových ciest,
 • výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
 • funkčnosti požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov,
 • prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
 • označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.