Školiteľské stredisko s oprávnením Národného inšpektorátu práce

Druhy vykonávaných školení:

Druh odbornej prípravyDžka kurzuPoznámka
Bezpečnostný technik20
Revízny technik zdvíhacích zariadení105 dní teoretické školenie + prax + konzultácie
Školiteľ na vykonávanie vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešení (inštruktor)5vrátane prísl. noriem
Školiteľ na vykonávanie vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov (inštruktor)10vrátane kompletnej výuvkovej dokumentácie
Školiteľ na vykonávanie vzsdelávanie osôb na obsluhu motorových píl (inštruktor)5
Obsluha stavebných strojov5
Obsluha motorových vozíkov3 - 5
Prevádzkový technik zdvíhacích zariadení(určený pracovník organizácie pre ZZ) 102 x 1. týždňové školenie
Žeriavnik na autožeriavy a vežové žeriavy5vrátane skúšok vykonaných OPO
Žeriavnik na ostatné žeriavy5
Viazač bremien2
Obsluha pojazdných plošín3vrátane skúšok vykonaných OPO
Obsluha ostatných plošín2
Obsluhovateľ zdvíhacích zariadení2zdvíhacie čelá a brány, žeriavy do 5t ovládané zo zeme a pod.
Obsluha hydraulickej ruky do 5 ton2
Obsluha hydraulickej ruky nad 5 ton3
Obsluha stavebného výťahu2
Obsluha lyžiarskych vlekov2
Obsluha regálových zakladačov3
Obsluha tlakových nádob2
Obsluha plynových spotrebičov1
Obsluha RMP pri inej činnosti ( s obmedzením )5manipul. a ťažba do priemeru dreva 15 cm
Obsluha RMP pri ťažbe dreva ( bez obmedzenia )10
Obsluha krovinorezov5
Obsluha RMP pri inej činnosti + krovinorezy5
Obsluha RMP pri ťažbe dreva + krovinorezy10
Montážnik lešenárskej techniky5podľa druhu lešení
Poučený pracovník z vyhl. 508/2009 Z.z. §201pracovník bez elektrotechnickej kvalifikácie
Elektrikár z vyhl. 508/2009 Z.z. §213
Elektrikár z vyhl. 508/2009 Z.z. §223
Elektrikár z vyhl. 508/2009 Z.z. §233
Obsluha kotolní ( kuriči ) do 100 kW tr. VI2
Obsluha kotolní ( kuriči ) nad 100 kW tr. V.3vrátane skúšok vykonaných OPO
Vodiči referentských vozidiel z vyhl. 208/90 Zb.1
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť1
Pracovník riadiaci stavebné práce ( majstri, stavbyvedúci ) z vyhl. 147/2013 Z.z.1

Rozširovacie kurzy

Druh rozširovacieho kurzuDĺžka kurzuPoznámka
Obsluha stavebných strojov5
Obsluha motorových vozíkov3 - 5podľa druhu vozíka
Žeriavy na automobilovom podvozku a vežové žeriavy3skúška vykonaná OPO
Motorové reťazové píly bez obmedzenia3
Montážnik lešenárskej techniky3

Opakovanie školenia

Druh opakovaného školeniaDĺžka školeniaPeriodicita opak. školení
Obsluha stavebných strojov11 x za 2 roky
Obsluha motorových vozíkov11 x ročne
Vodič referentských vozidiel11 x za 2 roky
Prevádzkový technik zdíhacích zariadení11 x ročne
Revízny technik zdvíhacích zariaení11 x za 5 rokov ( AOP )
Revízny technik elektrických zariadení11 x za 5 rokov ( AOP )
Bezpečnostný technik21 x za 5 rokov ( AOP )
Žeriavnik ( autožeriav, vežový žeriav )11 x za 5 rokov ( AOP ) *
Žeriavnik ( ostatné žeriavy )11 x ročne
Viazač bremien11 x za 5 rokov ( AOP ) *
Obsluha zdvíhacích zariadení11 x ročne
Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorickým pohonom11 x za 5 rokov ( AOP ) *
Obsluha ostatných plošín11 x ročne
Obsluha lyžiarskych vlekov11 x za 2 roky *
Obsluha regálových zakladačov11 x ročne
Obsluha tlakových nádob11 x za 2 roky *
Obsluha plynových spotrebičov11 x za 2 roky *
Obsluha kotolní do 100 kW tr. VI.11 x za 2 roky *
Obsluha kotolní nad 100 kW tr. V.11 x za 2 roky *
Obsluha stavebného výťahu11 x ročne
Elektrikár z vyhl. 508/2009 Z.z.11 x za 5 rokov ( AOP ) *
Obsluha reťazových motorových píl ( RMP )11 x za 5 rokov ( AOP ) *
Obsluha prenosných krovinorezov11 x za 2 roky *
Montážnik lešenárskej techniky11 x ročne
BOZP a PO vedúci pracovníci11 x za 2 roky
BOZP a PO zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť11 x za 2 roky *
BOZP a PO ostatný zamestnanci11 x za 2 roky *
Pracovníci riadiaci stavebné práce v zmysle vyhl. 147/2003 Z.z.11 x ročne

* Pri profesiách, kde osobitný predpis neustanovuje kratšiu dobu oboznamovania (školenia), je povinnosťou organizácie zabezpečiť školenie v lehote najmenej 1 x za 2 roky opakované oboznámenie (školenie) v zmysle § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a aktualizačnú odbornú prípravu 1 x za 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.!

– kurzy vykonávame v priestoroch nášho školiaceho strediska

– kurzy je možné vykonať aj v organizáciách, pokiaľ budú zabezpečené primerané priestory a bude sa školiť minimálne 15 pracovníkov

– termíny školení sa určujú podľa počtu prihlásených uchádzačov

 

Pri väčšom počte pracovníkov je možné dohodnúť množstevné zľavy.