Zdvíhacie zariadenia
Viazacie a manipulačné prostriedky
Opravy & údržby
Revízie, odborné
prehliadky a skúšky
Všetky druhy školení
BOZP a PO

Všetkých druhov vyhradených technických zariadení – tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových. Technické prehliadky motorových vozíkov.

Výhradné zastúpenie značky ELASKON. Mazivá, oleje a konzervačné prostriedky.

Bezpečnosť pri požiaroch, školenia a ochrana pri požiari. Činnosť požiarneho technika.

Bezpečnosť a ochrana pri práci a jej školenie pre zamestnancov a firmy. Činnosť bezpečnostného technika.

Zabezpečujeme všetky druhy školení v oblasti BOZP a PO dodávateľským spôsobom ako aj vo vlastnom akreditačnom centre vzdelávania dospelých.

Firma ROUZZ vznikla v roku 1992.

Založil ju Marián Ivanov ako živnosť. Ako revízny technik zdvíhacích zariadení sa rozhodol založiť si školiace stredisko pre výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP. Na túto činnosť si zabezpečil oprávnenie príslušných inštitúcií.

Každý rok si rozširoval počet oprávnení v oblasti vzdelávania aj na činnosť revízneho technika tlakových a plynových zariadení a neskoršie aj v oblasti požiarnej ochrany.

Nakoľko popri činnosti revízneho technika boli požiadavky zákazníkov aj na odstránenie zistených závad z revízií, založil v roku 2001  so synom firmu  s názvom ROUZZ, s.r.o, čo je vlastne skrátený názov „revízie, opravy a údržba zdvíhacích zariadení“. Neskôr sa činnosť firmy rozšírila okrem opráv aj na výrobu a údržbu ZZ  a výrobu viazacích a závesných prostriedkov. Firma sa zaoberá aj dovozom a predajom mazadiel a olejov firmy Elaskon Sachsen  Nemecko. Ďalším rozšírením činnosti je kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.

Po rozdelení Československej republiky vznikol medzi novovzniknutými štátmi problém s uznávaním preukazov a dokladov na obsluhu pre rôzne profesie. Nakoľko to štáty neríešili, založili sme v Českej republike v roku 2015 firmu ROUZZ PROFI s.r.o s oprávnením na odborné skúšky zdvíhacích zariadení a zároveň aj vzdelávanie a vydávanie preukazov v tejto oblasti.

Aby boli služby pre zákazníkov kompletné, v roku 2018 bola založená spoločnosť ROUZZ Plus, ktorej zameraním je vykonávať pre firmy Bezpečnostno-technickú službu a požiarnu ochranu, ktorá je zabezpečovaná bezpečnostným technikom a požiarnym technikom.