Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Čo je BOZP?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, skrátene BOZP, je dôležitý koncept a súbor opatrení zameraný na zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov. BOZP je kľúčovým aspektom prevencie pracovných úrazov a chorôb.

Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pro práci je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby (BTS) v zmysle § 22 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Bezpečnostnotechnickú službu môže dodávateľským spôsobom vykonávať len fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ak majú na výkon bezpečnostnotechnickej služby oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce.

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je bezpečnostným technikom.

 

V rámci služby BTS poskytujeme zamestnávateľom:

 • poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.
 • Školenie BOZP pre zamestnancov
 • Školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov
 • Školenie BOZP pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
 • vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie BOZP v zmysle platných predpisov
 • sledovanie termínov školení a revízií VTZ
 • pravidelné preventívne prehliadky objektov organizácie
 • upozorňovanie na nedostatky v oblasti BOZP
 • riešenie a spisovanie záznamov o registrovaných pracovných úrazoch a závažných pracovných úrazoch
 • zúčastňovanie sa na kontrolách a previerkach zo strany kontrolných orgánov (Inšpektorát práce)
 • vykonávanie odborných skúšok/odborných prehliadok vyhradených technických zariadení zdvíhacích, plynových, tlakových, elektrických) v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. – podrobné informácie v sekcii REVÍZIE
 • vykonávanie školení rôznych profesií (odborné prípravy, opakované oboznamovanie, aktualizačná odborná príprava) – podrobné informácie v sekcii ŠKOLENIA

Naša organizácia zabezpečuje činnosť BTS pre všetky profesie.