Školenia

 

Upozornenie!

        vykonávame kurzy a pravidelné vzdelávanie - AOP pre zdvíhacie zariadenia aj pre Banský úrad a pre Drážny úrad (železnice)

Ak máte záujem o obnovu preukazu strojníka môžete sa informovať na:

e-mail: rouzz@rouzz.sk

tel: 0903 407 406

 

 

 

Školiteľské stredisko s oprávnením Národného inšpektorátu práce

Druhy vykonávaných školení

 

   Druh odbornej prípravy (základného kurzu)

Dĺžka kurzu

Poznámka

- bezpečnostný technik 20  

- revízny technik zdvíhacích zariadení

10

5 dní teoretické školenie + prax + konzultácie

- školiteľ na vykonávanie vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešení (inštruktor)

5

vrátane prísl.noriem

- školiteľ na vykonávanie vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov (inštruktor)

10

vrátane kompletnej výuvkovej dokumentácie

- školiteľ na vykonávanie vzsdelávanie osôb na obsluhu motorových píl (inštruktor)

5

 

- obsluha stavebných strojov

5

 

- obsluha motorových vozíkov

3-5

 

- prevádzkový technik zdvíhacích zariadení(určený pracovník organizácie pre ZZ) 

10 

2x 1týždňové sústredenie 

- žeriavnik na autožeriavy a vežové žeriavy

vrátane skúšok vykonaných OPO 

- žeriavnik na ostatné žeriavy

5

 

- viazač bremien

2

 

- obsluha pojazdných plošín

3

vrátane skúšok vykonaných OPO

- obsluha ostatných plošín

2

 

- obsľuhovateľ zdvíhacích zariadení

2

zdvíhacie čelá a brány, žeriavy do 5t ovládané zo zeme a pod.

- obsluha hydraulickej ruky do 5 ton 2  
obsluha hydraulickej ruky nad 5 ton 3  
- obsluha stavebného výťahu 2  

- obsluha lyžiarskych vlekov

 

- obsluha regálových zakladačov 

 

obsluha tlakových nádob 2  
- obsluha plynových spotrebičov 1  

- obsluha RMP pri inej činnosti (s obmedzenim)

5

manipul. a ťažba do priemeru dreva 15 cm

- obsluha RMP pri ťažbe dreva (bez obmedzenia)

10

 

- obsluha krovinorezov

5

 

- obsluha RMP pri inej činnosti + krovinorezy

5

 

- obsluah RMP pri ťažbe dreva + krovinorezy

10

 

- montážnik lešenárskej techniky

5

podľa druhu lešení

- poučený pracovník z vyhl. 508/2009 Z.z. § 20

1

pracovník bez elektrotechnickej kvalifikácie

- elektrikár z vyhl. 508/2009 Z.z. § 21

3

 

- elektrikár z vyhl. 508/2009 Z.z. § 22

3

 

- elektrikár z vyhl. 508/2009 Z.z. § 23

3

 

- obsluha kotolní (kuriči) do 100 kW tr. VI. 2  
- obsluha kotolní (kuriči) nad 100 kW tr. V. 3 vrátane skúšok vykonaných OPO
- vodiči referentských vozidiel z vyhl. 208/91 Zb. 1  

- zástupca zamestnancov pre bezpečnosť

1

 

- pracovník riadiaci stavebné práce (majstri, stavbyvedúci) z vyhl. 147/2013 Z.z. 1  

 

 

Druh rozširovacieho kurzu

Dĺžka kurzu

Poznámka

- obsluha stavebných strojov

5

 

- obsluha motorových vozíkov

3-5

podľa druhu vozíka

- žeriavy na automobilovom podvozku a vežové žeriavy

3

skúšku vykonáva OPO

- motorové reťazové píly bez obmedzenia

5

 

- montážnik lešenárskej techniky

3

 

 

Druh opakovaného školenia

Dĺžka školenia

Periodicita opak.

školení: 

- obsluha stavebných strojov

1

1 x za 2 roky

- obsluha motorových vozíkov

1

1 x ročne

- vodič referentských vozidiel 

1

1 x za 2 roky*

- prevádzkový technik zdvíhacích zariadení

1

1 x ročne

- revízny technik zdvíhacích zariadení

1

1 x za 5 rokov (AOP)

- revízny technik elektrických zariadení

1

1 x za 5 rokov (AOP)

- bezpečnostný technik 2 1 x za 5 rokov (AOP)
- žeriavnik (autožeriav, vežový žeriav) 1 1 x za 5 rokov (AOP)*

- žeriavnik (ostatné žeriavy)

1

1 x ročne

- viazač bremien

1

1 x za 5 rokov (AOP)*

- obsluha zdvíhacích zariadení

1

1 x ročne

- obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorickým pohonom 1 1 x za 5 rokov (AOP)*

- obsluha ostatných plošín

1

1 x ročne

- obsluha lyžiarskych vlekov

1

1 x za 2 roky*

- obsluha regálových zakladačov

1

1 x ročne

- obsluha tlakových nádob 1 1 x za 2 roky*
- obsluha plynových spotrebičov 1 1 x za 2 roky*
- obsluha kotolní do 100 kW tr. VI. 1 1 x za 2 roky*
- obsluha kotolní nad 100 kW tr. V. 1 1 x za 2 roky*

- obsluha stavebného výťahu

1

1 x ročne

- elektrikár z vyhl. 508/2009 Z.z.

1 x za 5 rokov (AOP)*

- obsluha reťazových motorových píl (RMP) 

1 x za 5 rokov (AOP)*

- obsluha prenosných krovinorezov  1 1 x za 2 roky*

- montážnik lešenárskej techniky

1

1 x ročne

- BOZP a PO vedúci pracovníci

1

1 x za 2 roky*

- BOZP a PO zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

1

1 x za 2 roky*

- BOZP a PO ostatní pracovníci

1

1 x za 2 roky*

- pracovníci riadiaci stavebné práce v zmysle vyhl. 147/2003 Z.z. 1 1 x ročne

 

 Pri profesiách, kde osobitný predpis neustanovuje kratšiu dobu oboznamovania (školenia), je povinnosťou organizácie zabezpečiť školenie v lehote najmenej 1 x za 2 roky opakované oboznámenie (školenie) v zmysle § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a aktualizačnú odbornú  prípravu 1 x za 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.!

- kurzy vykonávame v priestoroch nášho školiaceho strediska

- kurzy je možné vykonať aj v organizáciách, pokiaľ budú zabezpečené primerané priestory a bude sa školiť minimálne 15 pracovníkov

- termíny školení sa určujú podľa počtu prihlásených uchádzačov

 

Pri väčšom počte pracovníkov je možné dohodnúť množstevné zľavy.

Termíny školení

 

 

Kontakt

Bodona 92

921 01 Piešťany

Tel:  033/7628128

        033/7743926

Fax:  033/7627390

Mob: 0903 485090

Mail: rouzz@rouzz.sk

http:  www.rouzz.sk